NyitólapElfogadóhely felületWeb iroda

FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

1. E Felhasználási Szabályzat a SHOPCARD kedvezménykártya rendszerben a SHOPCARD Kedvezménykártya felhasználásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1 „RENDSZERTULAJDONOS": „A SHOPCARD kedvezménykártya" rendszerét működtető Shopcard Hungary Kft. (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 28.; Cg. 01-09-960577; képviseli: Ferenczi István ügyvezető).

2.2 „SHOPCARD KEDVEZMÉNYKÁRTYA": árkedvezményre jogosító, „SHOPCARD kedvezménykártya" logóval és egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya (vagy olyan egyéb kártya, pl. bankkártya, amely egyedi „SHOPCARD" logóval  van ellátva), amelyet kizárólag az jogosult használni, aki a kártyát aláírta. A SHOPCARD kedvezménykártya harmadik személy részére nem ruházható át, nem sokszorosítható, nem másolható. A SHOPCARD kedvezménykártyán az alábbi adatok találhatóak:
     - „SHOPCARD kedvezménykártya" logó;
     - valamely természetes személy neve;
     - érvényes sorszám;
     - vonalkód.

2.3 „KÁRTYABIRTOKOS": Az a természetes személy akinek vásárlással vagy egyéb jogcímen került a birtokába a saját aláírásával érvényesített „SHOPCARD kedvezménykártya" logóval és egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya, amellyel jogosult a „SHOPCARD kedvezménykártya elfogadó hely" logóval/matricával ellátott azonnali kedvezmények igénybevételére.

2.4         „SHOPCARD-PARTNER": a rendszertulajdonossal „SHOPCARD kedvezménykártya elfogadói szerződést" kötött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a szerződésben meghatározott mértékű kedvezményt biztosít a kártyabirtokosnak és akinek /amelynek regisztrációját a rendszertulajdonos elfogadta.

2.5 „ELFOGADÓ HELY": Az a hely, ahol a „SHOPCARD kedvezménykártya" logója megjelenik, és ahol a SHOPCARD kedvezménykártya felhasználható és a kedvezmény igénybe vehető. Az elfogadóhely matricával ellátott. Az elfogadó hely a Rendszertulajdonossal „Kártyaelfogadói szerződést" kötött Shopcard-Partner, amelynek regisztrációját a Rendszertulajdonos elfogadta. (A hivatalos elfogadó helyekről, valamint az aktuális kedvezményekről a Rendszertulajdonos által működtetett és üzemeltetett www.shopcard.hu internetes oldalon ad tájékoztatást.) Csak az a hely minősül hivatalosan elfogadóhelynek, amely egyrészt elfogadóhely matricával van ellátva, másrészt a www.shopcard.hu weboldalon is fel van tüntetve.

2.6  „KEDVEZMÉNY": A SHOPCARD-PARTNER és a Rendszertulajdonos között létrejött „Kártyaelfogadói szerződés" alapján a SHOPCARD-PARTNER által vállalt kedvezmény, amelyet a SHOPCARD kedvezménykártyával rendelkező kártyatulajdonosoknak az elfogadó helyen termék vásárlásakor vagy szolgáltatás alapárából biztosít a SHOPCARD-PARTNER.

3.  SHOPCARD KEDVEZMÉNYKÁRTYA ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

3.1  A SHOPCARD kedvezményrendszerében bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó szerepelhet Shopcard-Partnerként, aki a Rendszertulajdonossal szerződést köt. Csak a Felhasználási Szabályzat 2.5. pontjában szereplő Elfogadóhely minősül hivatalos elfogadóhelynek, e Szabályzat csak ezen helyekre vonatkozik.

3.2  A SHOPCARD kedvezményre jogosult az a Kártyabirtokos, akinek kártyáján a saját aláírása szerepel és a SHOPCARD kedvezménykártya elfogadóhely matricával ellátott üzletekben a kártyáját bemutatja.

3.3  A SHOPCARD kedvezménykártya harmadik személyre nem ruházható át, az kizárólag névre szóló, aláírással ellátott kártya lehet.

3.4 A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a SHOPCARD kedvezménykártya (illetve a Shopcard logo) másolása, többszörözése vagy utánzása a Rendszertulajdonos szerzői jogait sérti, amely polgári és büntető jogi következményeket vonhat maga után.

3.5  Shopcard-Partner elfogadóhelye köteles kiragasztani a Shopcard matricákat jól látható helyen. Shopcard-Partner köteles a munkavállalóit a kedvezmények elfogadásáról részletesen tájékoztatni.

3.6 A Shopcard Elfogadóhely az érvényes „SHOPCARD kedvezménykártya" logóval ellátott kártyabirtokosnak a regisztrációkor megadott mértékű kedvezményt köteles biztosítani termékeire, illetve szolgáltatásaira, az alábbi feltételek szerint:

  • a kedvezmény megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve készpénzes fizetéshez kötni tilos;
  • hatósági áras termékekre - pl. dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobilegyenleg feltöltés, autópálya-matrica, újság, - nem kötelező;
  • több kedvezményt érintő termék/szolgáltatás összevonása nem kötelező.

3.7  A Shopcard Elfogadóhely a kedvezmény felhasználása esetén jogosult a kártya bemutatását kérni, annak valódiságát és érvényességét megvizsgálni és kérheti a kártyán szereplő aláírót, hogy igazolja személyazonosságát. A személyazonosság igazolását a kártyabirtokos megtagadhatja, de ebben az esetben az Elfogadó hely nem köteles kedvezményt biztosítani.

3.8   Shopcard-Partner köteles biztosítani, hogy a Kártyatulajdonos a kedvezményt igénybe vehesse. A Shopcard-Partner felelős azért, ha a kedvezményadás elmaradása bizonyítható módon önhibájából (vagy munkatársai hibájából) következett be, különös tekintettel a matrica kiragasztásának hiánya miatt, vagy a Shopcard-Partner vállalkozáson belüli kommunikációs hibáira vezethető vissza.

3.9  Shopcard-Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Fogyasztó felé az árkedvezmény biztosításának elmulasztása miatt felelősség terheli. A helytállási kötelezettség akkor következik be, ha a Kártyabirtokos a Rendszertulajdonos részére, 8 napon belül, postai úton, ajánlott levél formában, írásban bejelenti a mulasztást. A Rendszertulajdonos ellenőrzi a Kártyabirtokos kedvezményre való jogosultságát, a mulasztás igazolását a Kártyabirtokos által bemutatott számla vagy egyéb bizonylat (blokk, pénztárbizonylat) alapján, valamint a Shopcard-Partner szerződésben vállalt kötelezettségének egybevetésével. Rendszertulajdonos a Kártyabirtokos panaszról a Shopcard-Partnert a panasz beérkezését és előzetes ellenőrzését követő 8 munkanapon belül tájékoztatja, aki a Kártyabirtokos panaszát köteles kivizsgálni, és arról álláspontját köteles közölni Kártyabirtokossal és a Rendszertulajdonossal. A Shopcard-Partnert utólagosan az általa szerződésben vállalt jogos árkedvezményhez kapcsolódó felelőssége alapján kedvezmény-jóváíró számla kibocsátása mellett téríti meg Kártyabirtokosnak az árkedvezményt. A Rendszertulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal a Kártyabirtokos felé a kedvezmény meg nem adásával kapcsolatosan.

3.10 A Rendszertulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Shopcard Rendszert és a kedvezményprogramot bármikor felfüggessze, megszüntesse vagy módosítsa és ebből kifolyólag a Kártyabirtokos felé semmilyen felelősséggel vagy kártérítési/kártalanítási kötelezettséggel nem tartozik, tovább a Kedvezménykártya vételárát sem téríti vissza ebben az esetben.

3.11 Rendszertulajdonos a jelen szabályzat hatályos változatát a www.shopcard.hu internetes honlapon köteles megjeleníteni és a szabályzatban történő esetleges módosításokat is e honlapon teszi közzé.

3.12  A Kártyabirtokos a SHOPCARD kedvezménykártya aláírásával elfogadja a hatályos Felhasználási Szabályzatot.

app storeandroid

HÍRLEVÉL

Értesülj legújabb kedvezményeinkről

blikk